Akupunktura a vědecké důkazy?

Akupunktura se dnes ve světě široce používá nejen terapeuty tradiční čínské medicíny, ale také lékaři praktikujícími moderní medicínu. Zabývá se prevencí, diagnostikou a léčbou převážně funkčních poruch organismu, psychosomatických onemocnění, bolestivých stavů, alergických nemocí, poruch imunity, návykových chorob, poruch motorických funkcí atd.Prevence a léčba pomocí akupunktury spočívá v cíleném ovlivňování organizmu stimulací přesně ohraničených míst na povrchu těla, tzv. aktivních bodů. Podle charakteru onemocnění a stavu pacienta se užívají aktivní body jednak na těle (tzv. klasická, tělová akupunktura), jednak body a zóny mikrosystémů např. mikrosystém ucha (aurikuloterapie, aurikulomedicína). Podstatou účinku akupunktury je působení na regulační subsystémy organismu, nejčastěji jsou ovlivněny nervový, endokrinní a imunitní systém. Cílem akupunkturní léčby je obnovení humorální, vegetativní a energetické rovnováhy organismu.

Účinky akupunktury

Podle MUDr. Aleny Večeřové – Procházkové z Katedry psychiatrie IPVZ a přednosty prof. MUDr. Karla Chromého, CSc. se většina prací, které se zabývají vědeckým průkazem účinku akupunktury věnuje jejímu analgetickému působení. Při tom hrají roli přirozeně se vyskytující mediátory jako enkefaliny a endorfiny, jejichž koncentrace  se mění a produkce se zvyšuje, právě působením akupunktury. Avšak zdá se, že působení akupunktury je podstatně širší, než naznačují studie prováděné za účelem průkazu analgetického účinku.                                     

      Fyzik a profesor z University of California Irvine Zang-Hee Cho, člen Národní Akademie Věd USA, průkopník starších verzí pozitronové emisní tomografie, PET a jeden z pionýrů magnetické rezonance, MRI (obě tyto vyšetřovací metody znamenají průlom v možnosti člověka podívat se do živého mozku) se na základě vlastních zkušeností začal akupunkturu zkoumat právě prostřednictvím těchto zobrazovacích metod. Jeho práce publikovaná 1998 na stránkách

Proceedings of the National Academy of Science, prestižního světového vědeckého časopisu, prokázala poprvé v historii přímé souvislosti mezi tělovou akupunkturou a mozkem. Mimo to jeho výzkumy přinášejí také možné vědecké vysvětlení pro dva klíčové medicínské koncepty východního pojetí: cirkulaci životní síly čchi (Qi) a existenci Yinu a Yangu, všudypřítomných, doplňujících se sil přírody. Profesor Cho pracoval na studii, která  se zabývala tím, jak je vizuální stimulace zpracována mozkem. Svítil lidem do očí a poté byl proveden scan MRI. Výsledky prokazovaly zvýšení krevního průtoku v určitých částech mozku.

      Pro experiment s akupunkturními body získal 12 dobrovolníků. Bod, který byl zvolen, souvisí podle východní medicíny se zrakem a leží na dráze močového měchýře, na malíčku dolní končetiny. Nejprve dobrovolníkům posvítil do oka, aby získal standardní odpověď vizuální kůry. Poté akupunkturista „napíchl“ bod na jejich malíčku na noze, bod nazývaný BL 67, užívaný k léčbě očních chorob, a poté byl proveden opět scan MRI. Oba scany byly prakticky identické. Stimulací bodu, který má souviset se zrakem, dosáhl téhož efektu, jako přímou stimulací oka jasným světlem. Navíc zjistili ještě něco jiného. Když pak dělali série MRI scanů, při nichž střídavě zapínali a vypínali světlo a zaznamenávali výsledky, objevily se dvě různé reakce. Čtyři účastníci vykazovali zvýšení krevního průtoku v kortexu, další snížení perfúze. Experiment proto zopakovali několikrát po sobě,  se stejným výsledkem. Jako by dvě skupiny stály proti sobě.    

Pracovní tým profesora Cho nakonec dospěl k závěru, že se jedná o vyjádření mystéria jinu a jangu. Dva typy jedinců ve skupinách tíhly k osobnostním typům A a B podle západní psychologie. Jang, tedy typ A  tíhne k netrpělivosti  a optimizmu, vyšší tepové frekvenci a teplotě těla. Jin, typ B, mívá spíše nižší srdeční frekvenci, studené končetiny a opatrné a často negativistické postoje. (Gordon, 1998)

Potenciál akupunkturních bodů byl vědecky prokázán

Od poloviny 20. století se vědci na celém světě snaží akupunkturu zdůvodnit na vědeckém základě. Od r. 1950  byla učiněna řada objevů, které úzce souvisí s pradávnými koncepty akupunktury. Akupunkturní body jsou odlišné od okolní kůže a jejich aktivita může být elektricky změřena – na základě měření kožního odporu - před i po stimulaci.

    V 70. letech bylo na univerzitě v Pjönjangu v Severní Koreji zjištěno, že se elektrický potenciál zobrazí jinak na akupunkturních bodech než na ostatních částech pokožky. Podařilo se prokázat, že elektrický odpor kůže na zhruba 2,5 mm velkých akupunkturních bodech oproti neutrálním bodům na kůži, je až o 80 % nižší, což zase znamená, že elektrická vodivost  je na akupunkturních bodech a meridiánech značně zvýšená. Vědci mohli dokázat, že akupunkturou vyvolané podráždění může omezit další vedení signálu o bolesti do míchy. Vpichováním se množí v mozku endorfiny a neurotransmittery, které mohou bolest zbrzdit nebo ji dokonce zcela odstranit.  

    Dr. Jean-Claude Darras, z nemocnice Necker v Paříži, jednoznačně prokázal pomocí radionukleidů existenci meridiánů. Určitému počtu zkoumaných jedinců vstříkl do zcela určitých akupunkturních bodů radioaktivní látky. S pomocí scintilační kamery sledoval reakci. Podél meridiánů byl  zcela zjevný pohyb radionukleidů. Zkoumaným jedincům z kontrolní skupiny byly naopak tyto látky vstříknuty do neutrálních bodů na pokožce. Zde nebyl zjištěn vůbec žádný pohyb. („Die Neue Ärztliche“ vydání 39 z roku 1985.) 

Prof. Popp, Dr. Schlebusch a Dr. Maric-Oehler přinesli za použití infračervené kamery důkaz o existenci meridiánů. Pomocí hořícího moxa-doutníku zahřáli příslušnou část těla, jejíž uspořádání meridiánů mělo být zjevné. V dráze příslušného meridiánu byl pomocí infračervené kamery zjištěn jasný nárůst teploty. Expanze „biofotonů“ byla zjištěna podél celého meridiánu. Tento výsledek pokusu ukazuje, že vodivé dráhy mohou být prokázány a zcela odpovídají znázornění meridiánů Číňany již před 5000 lety.

    „Lidské tělo je schopno přenášet světlo,“ k tomuto výsledku došel Institut pro experimentální a klinickou medicínu v Novosibirsku. Bylo prokázáno, že akupunkturní body slouží jako jakýsi druh světlotěsné propusti. Jenom akupunkturní body jsou schopny světlo do lidského těla propustit a opět ho vynést  ven.

Medicína založená na vědeckých důkazech?

Antagonistické vnímání západní medicíny a tradičních medicín je na škodu věci oběma oblastem a v konečném důsledku především pacientům. Jednak samotný obrat „na vědeckých důkazech založené medicíny“ se při bližším zkoumání jeví chatrně, neboť i v této oblasti je více jak polovina léčebných standardů založena na zvyklostech a nikoli na důkazech. Dále celá řada postupů v oblasti komplementární medicíny je dnes vědecky zkoumána a v oblasti etnografických medicín, kam patří ajurvéda nebo čínská medicína jsou rozsáhlé výzkumy dosud nepřeloženy do západních jazyků. Své místo na slunci by si měly jednotlivé metody vydobýt ve svobodné konkurenci. Tak jak to je v Asii, Austrálii, Anglii nebo USA , kde se zdá, že řada metod tzv. komplementární medicíny se pomalu začleňuje do hlavního proudu, v neposlední řadě i z důvodů menší finanční náročnosti i nebezpečnosti pro pacienta.  

 WHO a vlády

Mnoho vlád celého světa si již uvědomuje, že je potřebné přijmout určitou politiku prosazování správného používání tradiční medicíny, která by současně chránila veřejnost před možnými negativními důsledky. Standardy a regulační mechanismy provozování praxe a výroby léčiv tradiční medicíny, mají pro zajištění bezpečného použití tradiční medicíny zásadní význam. Také je nutné dosáhnout postupného začlenění tradiční medicíny do formálního zdravotního systému, aby kromě řady jiných důvodů bylo léčení tradiční medicínou alespoň částečně hrazeno zdravotnickými pojišťovnami. 

 Indikace akupunktury dle WHO

Infekce:

rýma, chřipka, zánět průdušek, zánět jater

Nemoci pohybového systému a nervové:

záněty kloubů, bolesti nervů, ústřel (ischias), bolesti v kříži, záněty šlach a šlachových pouzder, ztuhlá šíje, obrna lícního nervu, bolesti trojklanného nervu, bolesti hlavy (migrény), mozková mrtvice, mozková obrna, zánět předních rohů míšních, kloubní výrony

Vnitřní onemocnění:

astma, vysoký krevní tlak, vředové onemocnění žaludku a dvanácterníku, zánět tlustého střeva, poruchy trávení, hemeroidy, průjem, zácpa, cukrovka, snížená hladina cukru v krvi

Psychické poruchy:

Úzkost, deprese, stres, nespavost

Kožní onemocnění:

Ekzém, akne, pásový opar

Ušní, nosní a krční onemocnění:

hluchota, zvonění v uších, bolesti uší, poruchy zrakové ostrosti, závratě, záněty vedlejších nosních dutin, bolesti v krku, senná rýma

Onemocnění močových cest a pohlavního ústrojí:

impotence, neplodnost, premenstruální syndrom, záněty malé pánve, záněty pochvy, nepravidelný a bolestivý menstruační cyklus, ranní nevolnosti v těhotenství

 Pro časopis Regena, květen 2010

 

O autorovi: Vystudovala jsem mediální studia na FSV UK a PR Institut v Hamburku. Více než patnáct let jsem pracovala v médiích a veřejných službách – jako tisková mluvčí České televize, osobní tajemnice manželky prezidenta Václava Havla nebo mediální konzultantka celovečerních filmů, kulturních a společenských akcí. V současnosti studuji tradiční čínskou medicínu, feng shui a jógu a externě spolupracuji s různými médii - Instinkt, Xantypa, ELLE, Rádio Impuls ad.